Audi
Longines
FIS
Norges Skiforbund
Club 5
25 years after

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

 

ARENA MÅLOMRÅDE

Arena har ansvar for målområdet, publikumsområdene og smørebodene.
Arbeidsoppgaver/ansvar:
Oppfølging av snølegging og prepping av området.
Rigge opp målstolper.
Rigging av paddock, mix-sone og publikumsområdet.
Rigging av salgsboder.
Utlegging av strømkasser og kabler.
Tilrettelegge og oppfølging av bygging av skulpturer, tribune og VIP-telt.
Tilrettelegging /bistå TV, media og andre rettighetshavere etter deres behov.
Grave ned trekkerør for kabler.
Tilrigging av scener og plattinger.
Sette opp reklame i publikumsområdet.
Utplassering av toaletter/vogn.
Klargjøring og tilrettelegging av smøreboder.
Adgangskontroll mix-sone, gjestesone, tribune og i Nasjonalanleggsbygget.
Vakthold i arenaen og publikumsområde, pumpehuset ved Klemma og afterski-teltet.      
Brannsikring i ansvarsområde.
Bistå under blomsterseremoniene i paddocken.
Nedrigging etter renn.
Det det er ingen krav til skiferdigheter for å være funksjoner i målområdet.

BAKKE

Bakkeseksjonen har ansvaret for all planlegging og rigging av alle sikkerhetsnett/polstringer i bakken i samsvar med FIS sine kravspesifikasjoner og retningslinjer.
Profilering og vanning av hele løypetraseen, samt å ferdigstille bakken i rennmessig stand. Arbeidsoppgavene består av:
Rydde løypetrasé for løs snø.
Fjerne løs snø langs nett / duker.
Hjelpe til med rep. av duk og nett hvis løper kjører inn i disse.
Hjelpe til med skifte av portstaur når disse ryker.
Evt. arbeid med vanningsbjelke.
Sperre traséen på utvalgte plasser etter hver gjennomkjøring.
Påse at alt utstyr vi bruker plasseres på sikre steder.
Ivareta bakkemannskapenes sikkerhet (soneledere)
Rigging og montering av B-nett
Nedrigging etter rennet

BLÅFARGE

"Blue team " har ansvaret for blåfarging av renntraseen etter instruksjoner fra FIS rep. og egen erfaring i forhold til vær og lysforhold.
Selve fargingen foregård etter løpernes besiktigelse av løypa. For å utføre jobben har hver mann en ryggsekk som inneholder en tank med farge og en tank med trykkluft som drivmiddel. Etterfylling av farge foregård i depoter langsmed traseen. Jobben utføres helst med alpinski, telemark ski og lignende krever mye av deltageren. Generelt bør man være trygg på egne skiferdigheter.
Arbeidsoppgavene består av:
Klargjøring av sekker og utstyr
Blanding av farge på hovedtank
Utkjøring av kanner til depoter
Farging av løypa
Være i beredskap for etterfarging under rennet, utplassert på avtalte plasser
Rengjøring og vedlikehold av utstyr

LØYPE

Funksjonærer på Løype- seksjonen jobber med ski på bena og har hele løypa som arbeidsplass.
Arbeidsoppgavene består av:
skli sporet før, under og etter trening / renn
bistå ved løype
setting, inkludert porttransport
skifte av portstaur når disse ryker
eventuelt hjelpe til med å sette opp sikkerhets-nett før rennene og plukke de ned igjen etterpå

PERSONAL

Personalkontoret er funksjonærenes servicekontor. Her registrerer du deg ved ankomst, og her får du utlevert ulike funksjonæreffekter, som akkrediteringskort, pins og funksjonærgenser. Herfra blir bespisning og overnatting for funksjonærene organisert. I tillegg sørger personal for oppfølging med generell informasjon og annen nødvendig bistand overfor funksjonærene både før, under og etter arrangementene.
registrering av funksjonærer under gjennomføring
spre generell informasjon til alle funksjonærer, før, under og etter arrangementene
tilrettelegging av funksjonærbespisningen
bestille overnatting til funksjonærene
bistå funksjonærene med ulike oppgaver i forbindelse med arrangementene ("servicekontor")
nettbasert SMS-varsling funksjonærer

PORTDOMMERE

Portdommeren må kunne reglementet om korrekt portpassering, forkunnskap er ikke nødvendig da opplæring blir gitt
portdommeren må følge portdommersjefens anvisninger, det blir gitt grundig innføring i de ulike prosedyrer
det er ønskelig at alle portdommerne står på ski, dette er imidlertid ikke et krav da en kan stå uten ski på et begrenset antall posisjoner i bakken
primæroppgave under rennet: dømme rett/feil portpassering i de portene du har ansvar for
primæroppgave etter rennet: være i beredskap/tilgjengelig til protestfristen har gått ut, forklare for TD/portdommersjef om hendelsesforløp når løpere har passert en port på ureglementert måte
oppgave før rennet: hjelpe til med å fjerne uønsket snø – enten ved å skli på ski eller med spade/snøskyffel
oppgave under rennet: sette på igjen portflagg og justere portflagg
oppgave etter rennet: hjelpe til med å sette bakken i stand til neste renndag, hjelpe til med å ta ned igjen nett

PRESSE - INFO

legge forholdene best mulig til rette for journalister, fotografer og reportere
enkel bevertning i pressesenteret
kopiering av resultatlister mm
akkreditering

SANITET

Opplæring i bruk av utstyr og pulkkjøring.
Kontrollere / sjekke at førstehjelpsutstyr er i orden.
Kontrollere alle sanitetspulker (bl.a. at bremsepigger og kjettinger fungerer).
Kontrollere at samband fungerer, og å ha tilstrekkelig med reserveutstyr.
Skilte sanitetspostene langs løypetraseen.
Sanitetsmannskaper i selve bakken må ha gode skiferdigheter og kunne kjøre med sanitetspulk.
Sørge for at sanitetsmannskaper og sanitetsutstyr er på plass på angitte poster i løypa før rennstart.

SEKRETARIAT

Skranketjeneste på rennkontor
Produksjon av div. lister / distribusjon til lag og andre som måtte ha behov og ønsker om dette.
Div. kopiering / arkivering
Akkreditering til lag, sponsorer, og noen arbeidsgrupper
Div. administrasjon vedr. lag, sponsorer, egen org. etc.
Sentralbord / fax
Besørge jury-forpleining og jury-rom (kaffe etc)
Forberede og foreta offentlig trekning
Produksjon av protokoller til alle skiforbund
Ansvar for lagledermøtene (tilrigg., startnr., tavle, trekning, startlister mm)
Paddoc-tjeneste ta inn startnummer, og gå med lister)
Tilrettelegging i målhus

SEREMONI / BILLETT

planlegging og tilrettelegging av seremonier, dvs. blomsterseremoni, premieseremoni og offentlig trekning
koordinere og avholde møte med FIS om program/kjøreplaner for de ulike seremonier og øvrige aktiviteter i målområdet
ansvar for gjennomføring av seremoniene og andre aktiviteter knyttet til seremoniene
ansvar for koordinering av aktører/bunadsjenter i forb.m. seremonier.
kontakt mot producergruppa.
planlegge og tilrettelegge for billettsalg og inngangskontroll for publikum

TIDTAKING

Hovedansvaret til fagseksjon tidtaking er å legge til rette for sikker tidtaking under trening og renn og assistere eksternt tidtakerfirma i gjennomføring. Tidtaking har også ansvar for distribusjon av informasjon om resultater. Aktuelle oppgaver:
Kabling til mellomtider, mål m.m.
Betjene mellomtid under renn
Ta manuell tid på start og i mål
Sørge for video-opptak for jury og lag
Koordinere tidtaker- og resultatfirma mot frivillige funksjonærer, anlegget, TV, FIS, eksterne leverandører osv.
Rødmerking av mållinje og mellomtider
Startdommer og måldommer

TLF. RADIOSAMBAND, DATA, TV OG VIDEO

Seksjonen skal sørge for at al kommunikasjon internt og eksternt skal fungere best mulig.
Dette for at alle som arbeider innen presse, tv, data, og it skal kunne utføre sine oppdrag uten problemer.
Likeså skal alle som arbeider innen rennorganisasjonen kunne utføre sine arbeider under world cup på en tilfredsstillende måte for seg selv og sammen med de forskjellige seksjonene.
utarbeide / distribuere radiokart og tlf. lister
kontakt/ samarbeid med utleier av radiomateriell
hjelpe til med programmering av radioer / opplading av batterier
utlevering/mottak/registrering av radioer som er ute i arenaen
kontakt med leverandør av datalinjer til offentlig nett, gjøre avtaler.
bistå i tilrigging av PC og nettverk.
brukerstøtte PC og nettverk.
sørge for å få oppkoblet alle telefon- og datalinjer/ ISDN.
plassere ut telefonapparat/telefakser/tv/video til respektive brukere. Oppkobling.
kontrollere at linjene fungerer, merke telefoner med nummer.
hjelpe til ved eventuelle feil som oppstår, skifte av apparater m.m.
sørge for demobilisering etter rennslutt, pakke ned og lagre alt utstyr

TRANSPORT - PARKERING

Transport av aktive og "andre" til /fra Gardermoen/bosted
Interntransport under arrangementet.
Organisering av transport av skoleelever til arrangementet
Organisering av publikumsbusser i samarbeid med presse.
Transportansvar av div. utstyr som skal på plass før trening starter og etter at arrangementet er avsluttet
Organisering av brøyting og parkering

UTSTYR OG LOGISTIKK

Utstyr og logistikk server hele Worldcup organisasjonen.
Her er en kort beskrivelse av de oppgavene som faller inn under departement.
Oppfølging og vedlikehold av alt utstyr som blir brukt ute i forbindelse med renn på Kvitfjell.
Telling og rapportering av svinn og eventuelt nye behov.
Lagring, merking og kvalitetsikring av utstyret.
Tilrettelegge kaldtlageret.
Transport og utplassering av utstyr i forkant av rigging.
Transport og utplassering, innhenting og tilrettelegging av utstyr i forskjellige faser av arrangementet.
Logistikk på utstyr som er leid inn fra andre arenaer.
Innsamling og plassering av alt utstyr i etterkant av arrangementet.
Opprydding og avslutning i arenaen.
I tillegg til dette kommer ansvaret for utstyr som vi leier/låner ut til andre arrangører, dette slik at utstyret kommer tilbake i den stand og det antall som ble levert.
Trysil, Hafjell, Geilo, Hemsedal og Mo i Rana er eksempler på destinasjoner vi har lånt ut utstyr til.